Algemene voorwaarden

KM21 is weer open. Boek hier jouw tickets

1. ALGEMEEN 

1.1 Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers van en elk bezoek aan KM21 en zijn vanaf 1 juni 2020 aangepast op basis van landelijke coronarichtlijnen, opgesteld door de Rijksoverheid, en het landelijk museumprotocol ‘Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea’ van de Nederlandse Museumvereniging. Aanvullend heeft het museum een aantal voor dit museum specifieke voorwaarden en maatregelen gesteld, die hieronder worden uiteengezet. 

1.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door KM21 in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Bezoekers dienen aanwijzingen en/ of instructies m.b.t. deze voorwaarden van museummedewerkers op te volgen.

1.5. Indien bezoeker zich niet aan deze voorwaarden houdt of aanwijzingen van museumpersoneel hierover niet opvolgt, kan hem of haar de toegang tot het museum worden ontzegd, zonder dat het museum daarbij hoeft over te gaan tot schadevergoeding of restitutie.

1.6 Indien bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan KM21 hem/ haar de toegang tot KM21 gebouw voor bepaalde tijd ontzeggen.


 
2. DEFINITIES

2.1 KM21 is onderdeel van: de Stichting Kunstmuseum Den Haag, gevestigd aan de Stadhouderslaan 41, 2517 HV, te Den Haag.

2.2 KM21 gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het KM21, daaronder inbegrepen de museumtuinen.

2.3 Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig toegangsbewijs, het KM21 gebouw betreedt.

2.4 Entreeticket: een digitaal of uitgeprint ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het KM21 gebouw.

2.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het KM21 gebouw.


 
3. ENTREETICKET/ TOEGANGSBEWIJS

3.1 Je moet per 1 juni 2020 voorafgaand aan jouw bezoek een ticket reserveren. Ook als je Museumvriend bent, of in het bezit bent van een Museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart, Rembrandtpas, Ooievaarspas, Rotterdampas of ICOM-kaart. Ook jongeren onder de 18 jaar kunnen een gratis ticket reserveren. Indien je bij de kassa arriveert zonder jouw gereserveerde ticket mogen wij de toegang weigeren, zonder dat wij verplicht zijn het aankoopbedrag te restitueren. 

3.2 Bij de aanschaf van jouw ticket ben je verplicht een tijdslot te reserveren voor de dag dat je het museum wilt bezoeken. Een tijdslot is een periode van een kwartier, waarin je het museum dient te betreden. Als je later dan het door jouw gereserveerde tijdslot komt, mogen wij je de toegang weigeren, zonder dat wij verplicht zijn je het aankoopbedrag te restitueren. 

3.3. Bij de aanschaf van jouw ticket gaat je akkoord met een aantal belangrijke voorwaarden. Deze voorwaarden gelden altijd en overal in het museum. 

3.4 Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde datum.  

3.5 KM21 is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

3.6 De hierna volgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde entreegelden of overige schadevergoeding aan bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van KM21; of objecten of delen van tentoonstellingen en collectiepresentaties die voor 13 maart zichtbaar waren, maar nu als gevolg van coronamaatregelen niet meer te zien zijn;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting door het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen of aanpassingen aan tentoonstellingen of voorzieningen als gevolg van coronamaatregelen;
c. het naar de mening van de bezoeker niet corresponderen van teksten van de website, brochures of andere communicatiemiddelen met het daadwerkelijk getoonde;
d. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een (corona) calamiteit, een door KM21 noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het KM21 gebouw;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal; of het niet naleven van algemene of voor dit museum specifieke coronamaatregelen;
f. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
g. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
h. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten; al dan niet als gevolg van algemene of voor dit museum geldende coronamaatregelen;
i. ontzegging van de toegang tot het KM21 gebouw;
j. verlies van het toegangsbewijs/ entreeticket.
k. klachten over de (toepassing van) coronamaatregelen in en rondom het museum.

4. TOEGANG

4.1. Bezoekers mogen het museum alleen in indien zij vrij zijn van de volgende klachten: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden), koorts en/of benauwdheid en ook geen van de leden van hun huishouden deze laatste twee klachten heeft. Indien bezoeker of lid van het huishouden van bezoeker deze klachten heeft gehad, mag de bezoeker het museum weer in indien hij/ zij 24 uur klachtenvrij is. In de online ticketomgeving en bij de ingang mag het museum vragen naar jouw gezondheid. 

4.2. Bezoekers wordt bij de ingang gevraagd de handen te reinigen met desinfectiegel, verkrijgbaar bij een bij de entree geplaatste desinfectiezuil. Tevens word je gevraagd je tijdens jouw museumbezoek te houden aan de algemeen geldende hygiëne maatregelen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus, namelijk: houd 1,5 meter afstand, schud geen handen. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen contact hebben gehad. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.

4.3. Bezoekers mogen handtassen of koffertjes van een formaat kleiner dan of gelijk aan A4 meenemen in het museum. Handtassen en koffertjes groter dan A4 formaat dienen te worden opgeborgen in de daartoe bestemde lockers. In verband met coronamaatregelen is het aantal lockers beperkt. Indien er geen locker beschikbaar is, zijn wij gerechtigd je jas en/ of tas te weigeren. Indien je een tas groter dan A4 formaat bij je hebt en er zijn geen lockers beschikbaar, mogen wij je de toegang tot het museum weigeren, ook al ben je in het bezit van een geldig toegangsbewijs. 

4.4.

Fotomuseum Den Haag en KM21 willen dat iedereen zich welkom voelt. Toch is ons gebouw niet altijd even toegankelijk voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel zitten, slecht ter been zijn of een aangepast toilet nodig hebben. De coronamaatregelen maken ook nog eens dat navigeren aan veel regels gebonden is. 

Je kan op deze pagina uitgebreide informatie lezen over toegankelijkheid

In de online ticketomgeving kan je aangeven of je een begeleider wenst mee te nemen. Zoals je van ons gewend bent, mag hij of zij gratis naar binnen. De begeleider dient bij het reserveren echter wel aangemeld te worden voor een tijdslot, net als jij. We hebben geen rolstoelen, rollators of buggies te leen.

 
4.5. Mindervalide bezoekers mogen speciale, opvouwbare zitstoelen bedoeld voor mindervaliden meenemen in het museum. Ander zitmeubilair mag niet mee naar binnen.

4.6. Het museum dient gekleed en op schoeisel te worden betreed, maar is niet toegankelijk op skateboards, skeelers, inline skates, rolschaatsen of ander schoeisel of toebehoren met wieltjes.

4.7 Bezoekers mogen geen (huis-) dieren, met uitzondering van hulphonden, meenemen in het museum.
 
4.8 De volgende voorwerpen mogen niet het museum in
a. geweren, vuur- en schietwapens of ieder ander voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;
b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;
e. chemische en toxische stoffen.

4.9. Bezoeker kan de toegang op ieder moment worden ontzegd indien:

a.  De bezoeker aangeeft verschijnselen van verkoudheid, benauwdheid of koorts te hebben (of een van de leden van zijn huishouden) of daar zichtbare verschijnselen van toont.
b. Het toegangsbewijs niet is verstrekt door KM21 of een daartoe door KM21 bevoegd verklaarde instantie.
c. Medewerking aan de toegangscontrole van bezoeker en bagage uitblijft.
d. Bezoeker met een van de onder punt 5 genoemde voorwerpen of dieren het museum wil betreden of na binnenkomst alsnog met een van de onder punt 5 genoemde voorwerpen wordt aangetroffen.
e. De bezoeker niet identificeerbaar is en/ of van wie het gezicht niet zichtbaar is.
f. De bezoeker tijdens eerdere bezoeken aan het KM21 c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd.
g. Bezoeker onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
h. Bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
i. Bezoeker geen schoeisel of kleding aanheeft.
j. Bezoeker zich niet aan de speciale coronamaatregelen en hygiëne richtlijnen zoals opgesteld in deze bezoekersvoorwaarden of aanwijzingen daarover van ons personeel houdt.

 
5. HUISREGELS

5.1 Je bent alleen in het museum welkom indien je geen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden), koorts en/of benauwdheid heeft. Als een van de leden van jouw huishouden koorts en/ of benauwdheid heeft, mag je het museum evenmin bezoeken. Als jij of een van jouw huisgenoten deze klachten heeft gehad, mag je het museum pas bezoeken indien je 24 uur klachtenvrij bent. Het museum zal de toegang weigeren indien je bij het reserveren van een ticket of bij de ingang aangeeft dat jij of een van de leden van jouw huishouden klachten heeft. 

5.2 Je mag het museum alleen bezoeken met meer dan 1 persoon, indien deze persoon of personen deel uitmaken van jouw huishouden. Een gezin, partners of huisgenoten vormen een huishouden of een sociale eenheid. Alle andere groepen, waaronder ook schoolbezoeken of groepsbezoeken, mogen niet het museum in. Bezoekers die individueel naar binnen komen, maar in het museum alsnog een groep vormen, worden gevraagd het museum te verlaten. 

5.3 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een lid van hetzelfde huishouden in het museum. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag en de naleving van coronamaatregelen van de door hen begeleide kinderen.

5.4 Bij aankomst in het museum tref je een desinfecteerzuil en ben je verplicht jouw handen te wassen. Je wordt ook gevraagd dit voor en na je bezoek aan de toiletten, na niezen en/ of hoesten en andere contacthandelingen te doen. De medewerkers mogen je hier in het museum op aanspreken.   

5.5 In het museum is een vaste route uitgezet. Bewegwijzering en andersoortige markeringen wijzen je de route. Blijf op deze route. Indien je van de route afwijkt en/ of de aanwijzing van onze medewerkers daarover niet opvolgt, vragen wij je het gebouw te verlaten. 

5.6 Overal in het museum geldt eenrichtingsverkeer. Teruglopen naar een eerdere voorziening, zoals de toiletten of het restaurant, of een kunstwerk, is dus niet toegestaan. Doe je dit toch en/ of volg je aanwijzingen van onze medewerkers hierover niet op, dan vragen wij je het gebouw te verlaten.  

5.7 Per zaal staat het maximale aantal mensen dat deze ruimte mag betreden, vermeld. Indien het maximale aantal mensen is bereikt, ben je verplicht te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden. Je kan door onze medewerkers hierop aangesproken worden. 

5.8 Voor alle kassa’s in ons museum geldt dat je alleen met pin kunt betalen. 

5.9 De bezoeker van het museum zal:

a. geen tentoongestelde objecten aanraken;
b. andere bezoekers niet hinderen, waaronder inbegrepen het langdurig het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren of het veroorzaken van geluidsoverlast;
c. niet roken;
d. geen eten of drinken nuttigen;
e. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen,
flitsapparatuur en/of statieven of andersoortige toebehoren (waaronder inbegrepen selfiesticks);
f. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande toestemming verleend door de informatiebalie;
g. geen goederen aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen.
h. altijd 1,5 meter afstand houden tot medewerkers en andere bezoekers die niet tot het hetzelfde huishouden behoren  

5.10  In de museumtuinen mag geen open vuur gemaakt of gebarbecued worden en er mogen geen zelf meegebrachte alcoholische dranken worden genuttigd. Honden mogen niet worden uitgelaten in de tuinen.

 
6. FOTO EN FILM IN HET MUSEUM

6.1 Er is cameratoezicht in KM21.

6.2 Het is bezoekers toegestaan te filmen of fotograferen zonder lampen, flitsapparatuur, statieven en andere toebehoren (waaronder inbegrepen selfiesticks).

6.3. Het is bezoekers niet toegestaan om andere bezoekers - en in het bijzonder kinderen – zonder toestemming van die persoon gericht of bewust als hoofdonderwerp te fotograferen of filmen.

6.4. Bezoekers dienen bij het fotograferen aandacht te hebben voor de 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers en andere bezoekers niet te hinderen bij de routing.

6.5 Gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen van het gebouw en kunstwerken mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

6.5 Indien een persoon of instantie foto’s van het museum voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken, dan kan hiervoor schriftelijke toestemming worden gevraagd via info@fmdh.nl. Voor het gebruik zullen kosten in rekening worden gebracht. 

6.6 KM21 laat regelmatig foto-en film reportages maken in het gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en in eigen middelen of door het museum mogelijk gemaakte mediaproducties verschijnen. Met het verblijf in het museumgebouw gaat de bezoeker akkoord met de publicatie van dit materiaal, ook als de bezoeker op dit materiaal te zien is. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit via info@fmdh.nl kenbaar worden gemaakt. KM21 zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen; of dit materiaal niet opnieuw te publiceren.

 
7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 Verblijf in het KM21 gebouw is altijd voor eigen rekening en risico.

7.2 Bezoeker is tijdens zijn verblijf aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/ zij aanricht en iedere overtreding van de landelijke coronamaatregelen en voor dit museum specifieke coronamaatregelen zoals genoemd in deze bezoekersvoorwaarden.

7.3 KM21 is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker tijdens een bezoek lijdt, die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Fotomuseum Den Haag. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. het door de verzekeraar van KM21 aan KM21 ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
b. de ter zake van de schade door een derde aan het KM21 uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

7.4 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van KM21 in geen geval meer bedragen dan de onder 7.3. beschreven schadevergoedingsregeling.

7.5 Aansprakelijkheid van KM21 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 
8. OVERMACHT

8.1. Als overmacht voor KM21, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming KM21 niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door KM21 zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan KM21 gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

8.3 In geval van calamiteiten (m.b.t. corona) is het museum gerechtigd:
a. de reguliere openingstijden aan te passen aan een door KM21 noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het KM21 gebouw;
b. de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan controle van tassen.

 
9. GEVONDEN VOORWERPEN

9.1 Bezoeker dient in KM21 gevonden voorwerpen af te geven bij een medewerker.

9.2 KM21 zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, overdragen aan de politie in Den Haag.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het museum over de status van de vermeende eigenaar is het museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4 KM21 behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

 
10. KLACHTENREGELING

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie.

 
11. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van KM21, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op KM21.nl.

11.2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en KM21 is Nederlands recht van toepassing.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM21 is onderdeel van Stichting Kunstmuseum Den Haag. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn vastgesteld door zijn Directie en gedeponeerd onder nummer 27179947 bij de Kamer van Koophandel Den Haag te Den Haag. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.KM21.nl.
 
Stichting Kunstmuseum Den Haag te Den Haag
Directie